មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ R&D និងការផលិតឧបករណ៍បញ្ជូនប្រេងជាង 30 ឆ្នាំ ហើយបានរីកចម្រើនក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតជួរទីមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនៅក្នុងប្រទេសចិន។

© 2022 Zhejiang KOEO Petroleum Machinery Co., Ltd, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង
whatsapp